12:00:00   10/05/2017
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) là đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Lãnh đạo Trung tâm:
- Quyền Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Trung tâm: TS. Phạm Lan Dung
Tầng 3 Nhà G - Học viện Ngoại giao, ĐT: 38344540 - ext.1301

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Trịnh Thị Thu Huyền


Phó Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Đỗ Sơn Hải

2. Các phòng trực thuộc:

2.1 Phòng Nghiệp vụ:

(ĐT: 024 3775 3703) 
Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng phòng
- Nguyễn Thị Hải Yến,
- Nguyễn Thanh Huyền,
- Bạch Thị Hà,
- Tô Thị Thế Tâm,
- Trương Thanh Hằng,

- Đoàn Đức Trường Giang,
- Đặng Thu Thảo.

2.2 Phòng Ngoại ngữ:
(ĐT: 024 3775 3703) 

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng biên, phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Nguyễn Hải Yến, Quyền Trưởng phòng
- Nguyễn Thanh Xuân,
- Nguyễn Thị Hồng Doan, biệt phái tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (VSCC),
- Nguyễn Thùy Liên

2.3 Phòng Tổng hợp:

(ĐT: 024 3775 3703) 

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức và thực hiện các công tác chuyên trách về hậu cần, hành chính, điều phối chung hoạt động của các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Nguyễn Thùy Linh, Trưởng phòng
- Lê Kim Ngọc
- Trần Bích Thùy
- Đoàn Thị Huệ
Tăng Phúc Minh,

Đào Thị Thu.


Link Clip Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (2008-2018): https://youtu.be/tpQltYKK36E
Website liên kết