Kế hoạch các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC)

Kế hoạch các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại Trung tâm Đào tạo Việt Nam - Singapore (VSTC), đồng quản lý bởi Học viện Ngoại giao và ĐSQ Singapore tại Việt Nam

Kế hoạch Đào tạo Bồi dưỡng năm 2018

(Kế hoạch này có thể thay đổi về  nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 triển khai Đề án Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng cho CCVC làm công tác HNQT...

(Kế hoạch này có thể thay đổi về nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 triển khai Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên...

(Kế hoạch này có thể thay đổi về nội dung và địa điểm tổ chức tùy vào tình hình thực tiễn)
Website liên kết